Regulamin przewozu

 1. Dokonanie zakupu biletu jest jednoznaczne z zawarciem umowy przewozowej oraz akceptację regulaminu firmy.
 2. Rezerwacja dokonywana jest telefonicznie, SMS lub email.
 3. Przewoźnik najpóźniej w dniu wyjazdu skontaktuje się z pasażerem w celu podania dokładnej godziny.
 4. Obowiązkiem pasażera jest posiadanie ważnego dokumentu uprawniającego go przekroczenia granicy.
 5. Dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.
 6. Osoby niepełnoletnie od 12 do 18 lat mogą podróżować samodzielnie pod warunkiem posiadania „Oświadczenia o przewozie osoby niepełnoletniej”, który musi być podpisany w obecności kierowcy przez rodzica lub prawnego opiekuna.
 7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie, które znajdują się poza busem.
 8. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
 9. Pasażer zobowiązany jest na przybycie w wyznaczone miejsce 15 min przed planowanym przyjazdem busa.
 10. Pasażer po zajęciu miejsca ma obowiązek zapięcia pasów bezpieczeństwa.
 11. W busie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu, pod karą grzywny porządkowej w wysokości 150 zł.
 12. Przewoźnik może odmówić zabrania lub pozostawić Pasażera na trasie w przypadku, gdy Pasażer jest:
  • w stanie nietrzeźwym lub po spożyciu środków odurzających;
  • zagraża bezpieczeństwu lub zachowuje się w sposób uciążliwy dla innych;
  • nie przestrzega warunków umowy- regulaminu ;
 13. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia powstałe z przyczyn niezależnych, od Przewoźnika.
 14. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą nieodpłatnie 3 sztuki bagażu, w tym 1 sztuki bagażu podręcznego. W przypadku większej ilości bagażu, Pasażer jest zobowiązany do zgłoszenia Przewoźnikowi, który zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty.
 15. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.
 16. Kierowca w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić zawartość przesyłki.
 17. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem NNW, które ważne jest tylko w pojeździe.
 18. Przewoźnik nie odpowiada za podanie błędnego adresu przez Pasażera.
 19. Przewoźnik może powierzyć wykonanie przewozu innym Przewoźnikom.
 20. Reklamacje należy składać w terminie 14 dni roboczych od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji.
 21. Za pozostawione rzeczy nie odpowiada Przewoźnik.
 22. W przypadku przerwania jazdy w skutek uszkodzenia pojazdu, Przewoźnik zobowiązuje się do podstawienia zastępczego pojazdu w przeciągu 24 godzin.
 23. W przypadku utraty bagażu z winy Przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania dotycząca opłaconego bagażu nie może przekroczyć 400,00 PLN lub 100 EUR. Bagaż przekraczający ww. wartość powinien być ubezpieczony dodatkowo przez Pasażera.
 24. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie ma Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. prawo przewozowe (Dz. U. 2000 Nr 50 poz. 601 z późn. zmian.).